سویس

کرېډېټ: پیکسابای
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
لا شاپل، جولای ۲۰۱۷، رویترز