سویس

د اردن په عمان کي د UNCHR دفتر کي ثبتېدنې ته په انتظار مهاجر ـ انځور ـ راض ادايلې
کرېډېټ: پیکسابای
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
لا شاپل، جولای ۲۰۱۷، رویترز