فرانسه

حجاب:DW N/Porsia
د مانش په کانال کي د ساحل ساتونکی کښتې:  Crédit : PREMAR Manche / Twitter
د مانش کانال: ارشف
د دوو عراقیان مړې وموندل شول: ارشیف رویترز
افغان کډوال بلال د روان کال له مارچ میاشتې راهیسې د «توم دکي» د رومیانو په کارخانه کې پر کار بوخت دی. کرېډېټ: کډوال نیوز
اوپن ارمز په مارسی کي: SOS Méditerranée
کډوال په پیوتوک ځنګل کی: Mehdi Chebil / InfoMigrants
د ۲۰۱۹ د سپټمبر ۱۱. کرېډېټ: رویترز/عمر سبحاني
اوشېن وایکنګ په مدیترانه کې. کرېډېټ: انتوني جین/اس او اس مدیترانې
اوپن ارمز کښتۍ کې سپاره کډوال. کرېډېټ: پېکچر الاینس
کرېډېټ: پېکچر الاینز
کډوال د اوشېن وایکنګ په ژغورونکې کښتۍ کې. کرېډېټ: اس او اس مدیترانې سازمان