فيلپين

کابل کې بې ځایه شوې کورنۍ مرستو ته انتظار باسي، کال ۱۳۸۷. کریډټ: حفیظ احمد میاخیل
د مانش کانال او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه، @premarmanche