فيلپين

د مانش کانال او شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه، @premarmanche