لاتويا

Unد پولنډ اورسناز ګورني کلي ته نږدې بند پاتې مهاجر. انځور: رویټرز، د اګست ۲۳مه