مونته نېګرو

کډوال د بیهاک په ښار کې، ۱۱ مې ۲۰۱۸، رویترز