ناروې

پورت دو لا شاپل کې د کډوالو انځور. کرېډېټ: مهدي شبیل
کابل، ۲۰۱۸. کرېډېټ: وکیل کوهسار، د فرانسې خبري اژانس
ځینی اروپایي هیوادونه غبرگ تابعیت نه مني، کډوال نیوز