واټيکان ښار

له ۲۰۱۵ کال راهيسي اروپايي هيوادونه د مهاجرت په تړاو د مشترک سياست په تلاښ دي