ګانا

۲۰۱۹: کډوال د پاریس په شمالي سیمه کې. کرېډېټ: کډوال نیوز