ګينيا بيساو

د ډوبې شوې کښتۍ پاتې برخې. کرېډېټ:  © Barca Nostra