اداري توقیف مرکز

د اوفپرا اداره. کرېډېټ: د فرانسې نړیواله راډیو، فابین لوبوک
پاریس ته نږدې د منیل املو د کډوالو اداري توقیف مرکز. انځور: مهاجر نیوز