ادغام کورس

آرشيف انځور ـ په آلمان کي د ژبي او ادغام يو کورس
د نوې پاڼې کارکوونکي
د ادغام په کورسونو کي د ژبي او آلماني ټولنې په تړاو ښوونه کيږي
فرانسه کې د پییر کلاویر د تیاټر ټیم، د کډوال نیوز له آرشیو څخه
کډوال د پاریس په لا شاپل کې، جون ۲۰۱۷ / د آرشیف انځور، مهدي شبیل
زيات مهاجر د کورسونو له لاري ادغام ته چمتو کيږي