الپ غرونه

رفیوج سولیدر کې زیات شمېر کډوال اوسېږي، کرېډېټ: کډوال نیوز
د ایټالیا او فرانسې ګډه پوله. انځور: کډوال نیوز
مون ژنېور کوتل کې دوه فرانسوي ګزمه کوونکي. انځور: مهدي شبیل
مهاجر الپ غرونو کې. انځور: مهدي شبیل
مهاجر د واورې بوټونو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي. کرېډېت: مهدي شبیل
د ۲۰۲۱ د فبروۍ ۵مه. څلور افریقایي مهاجر. فرانسوي ګزمه کوونکو دغه کسان مون ژنېور کوتل کې موندلي دي. کرېډېت: مهدي شبیل
مون ژنېو کوتل. انځور: مهدی شبیل
،داوود له خپلې ښځې انیسه او له خپلو دوو لورو یسرا، فرشتې او د فرشتې مېړه سره. بریانسون، رفیوج سولیدېر، انځور: مهدي شبیل
الپ غرونه، مون ژنېور کوتل. انځور: مهدي شبیل