اور لګیدلی

په کمپ کې د اور لګیدنه په مهال: شخصی
د اور لګېدنی ځای: Reuters/G. Moutafis
بوسنیا وروسته د اور لګیدل. کریدیت: رویترز