اوفي

انځور له رویترز څخه
د اوفي د ټېلفوني پلټفورم شمېره. کرېډېټ: کډوال نیوز
انځور: مهاجر نیوز
کډوال د خپلو غوښتنو د ثبتولو لپاره باید د اوفي شمېرې ته تېلېفون وکړي. کرېډېت: کډوال نیوز
له ارشیف څخه: پورت دو لا شاپل سیمه کې د کډوالو خیمې. کرېډېټ: کډوال نیوز
کرېډېټ: کډوال نیوز