توقیف خانه

د منیل- املو توقیف استوګنی : کډوال نیوز مایؤه پووله
کرېډېټ: رویترز
اعتراض کوونکي د رواسي شارل دوګول په هوایي ډګر کې. کرېډېټ: لا شاپل سازمان
دغه کورنۍ د ۲۰۱۹ د اپریل په ۲۳مه منیل - املو توقیف ځای ته راوړل شوې. دوی دوه ماشومان لري. کرېډېټ: مایوه پولې/کډوال نیوز.jpeg
رویترز، هانا اماره
انساني چاقاق يو سنګین جرم دی، د بهر هېوادونو سفر په ناقانونه طريقو مه کوئ. کرېډېټ: GLO.ACT
کډوال د خمس په توقیف خانه کې. کرېډېټ: د چینل ۴ له رپوټ څخه اخیستل شوی انځور
 کډوال د یونان په اوروس سیمه کې. کرېډېټ:  د رویترز له ارشیو څخه
د شارل دو ګول د هوایي ډګر زپي مرکز. کرېډېټ: کډوال نیوز
ایل دو فرانس کې د منیل - املو اداري توقیف ځای. کرېډېټ: سیماد
د لیبیا په یوه توقیف خونه کې د ځینې کډوالو انځور. کرېډېټ: رویترز
زيات مهاجر بېله دې چي مجرم وي په توقيف کی ساتل کيږي