حرفوي زدکړې

آرشيف انځور ـ مهاجر په حرفوي زدکړو کي | Photo: Picture-alliance/dpa/S.Willnow
سید علی اسدی افغان زده کونکي:کریدیټ: اسدی
سمير د دغه مستند فلم په جريان کي له هلک څخه سړی سو
د نړیوالو اړیکو لپاره د فرانسې انستیټیوټ/ کریدیټ:رحیمه نوری
د جي آر ایس فعالیتونه او ګډونوالي. کردیدیټ: رحیمه نوری
افغان زده کونکې په فرانسه، کریدیت: سید علی اسدي
الحُمسي د فسبېنډر سره