خدمات

د پاکستان په کمپونو کې ۵۷۰۰۰ افغان ماشومان په زده کړو بوخت دي. انځور: UNHCR
د پاکستان بلوچستان ایالت کې افغان زده کوونکې. انځور: ظاهر پشتون