د ځايي خلکو مرسته

يو شمېر مهاجر بې سرپناه سوي هم دي
سيد حسنين (ښه اړخ) او کارمين کالابرېزه ـ د انځور منبع: کامپانيا رېجيونال