د کار بازار

د آلمان د زراعت سيکتور د موسمي کارګرو د لويي تشي سره مخامخ دی
د ايټاليا په بولای سيمه کي ناقانونه مهاجرو ته په کښتونو کي د کار اجازه ورکول سوې
آلمان هيله لري چي نوی قانون به يې د مسلکي کسانو تشه ډکه کړلای سي.