د کار بازار

په ۲۰۱۹ کال په آلمان کي د ټولو نوو تشبثونو څخه ۲۶فيصده يې د هجرت ريښې لرونکو له خوا رامنځ سوي
آرشيف انځور
د آلمان د زراعت سيکتور د موسمي کارګرو د لويي تشي سره مخامخ دی
د ايټاليا په بولای سيمه کي ناقانونه مهاجرو ته په کښتونو کي د کار اجازه ورکول سوې
آلمان هيله لري چي نوی قانون به يې د مسلکي کسانو تشه ډکه کړلای سي.