زپي

زپي د رواسي شارل دو ګول د هوایي میدان ترڅنګ، خجسته ابراهیمي