سپينه روسيه

د سپيني روسيې پر پوله د مهاجرو اکثريت له عراق، ليبيا او افغانستان څخه دی | Photo: Leonid Shcheglov / Belta / AFP / Reuters