غير دولتي سازمان

کالې کې د کډوالو کمپ له تخلیې وړاندې. انځور مهدي/ مهاجر نیوز
په موريا کمپ کي د يو غيردولتي سازمان مرستندوی د پاک کاري پر وخت