لوږه

یو کډوال د زنتان په توقیف ځای کې. کرېډېټ: دي ار