مانش کانال

مانش کانال کې د برتانیا ګزمه کوونکې کښتۍ. کرېډېټ:  پېکچر الاینز
کرېډېټ: د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ ټویټر پاڼه
مانش کانال کې د برتانیا ګزمه کوونکې کښتۍ. کرېډېټ:  پېکچر الاینز
کرېډېټ: د مانش کانال او د شمالي سندر ټویټر پاڼه
لا روشل سیمه کې د سمندري ژغورنې ټولنې کارکوونکي. کرېډېټ: SauveteursenMer.jpeg@
کرېډېټ: د فرانسې د شمالي سمندر قومندانۍ له ټویټر پاڼه
د فرانسې د ساحلي سرتېرو کښتۍ. کرېډېټ: د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ
له ارشیف څخه. کرېډېټ: د مانش کانال او د شمالي سمندر قومندانۍ ټویټر پاڼه
د فرانسې د ساحلي سرتېرو کښتۍ. کرېډېټ: د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ
کرېډېټ: د مانش سمندري قومندانۍ له ټویټر پاڼې څخه
کرېډېټ: د مانش سمندري قومندانۍ ټویټر پاڼه
کرېډېټ: premarmanche@