مرکه

د نوې پاڼې کارکوونکي
په ساموس او نورو يوناني ټاپوګانو کي د افريقايي پناه غوښتونکو شمېر زيات سوی دی.
وکيلان د چمتووالي مشوره ورکوي