مسلکي زدکړې

په زياته د ناروغ پالنې په ډګر کي د مسلکي کسانو تشه موجوده ده
آلمان هيله لري چي نوی قانون به يې د مسلکي کسانو تشه ډکه کړلای سي.
عاقله آصفي، پنجاب ایالت پاکستان. انځور: UNHCR
د محمد زمان حسین خیل عکس د کاندا لومړۍ وزیر جاستین ترودو سره، کریدیټ: محمد زمان
په آلمان کي د مسلکي کارګرو کمښت دی
سید علی اسدی افغان زده کونکي:کریدیټ: اسدی
آلماني شرکتونه د مسلکی همکارانو له کمښت څخه سرټکوي
د نړیوالو اړیکو لپاره د فرانسې انستیټیوټ/ کریدیټ:رحیمه نوری
د جي آر ایس فعالیتونه او ګډونوالي. کردیدیټ: رحیمه نوری
افغان زده کونکې په فرانسه، کریدیت: سید علی اسدي
له منل سوو تعليمي اسنادو څخه ۶۱ سلنه يې د روغتيا د سکتور سره تړلي دي
طناز د ښه راتلونکی په هیله