مسلکي کارګر

له آلمان څخه د اخراج آرشيف انځور
په آلمان کې د يوکارځي آرشيف انځور
آرشيف انځور
د آلمان د کورنيو چارو وزيره نېنسي فرېزر غواړي د کورنيو الحاق آسانه کړي