نظافت

د ۲۰۱۸ د اګست ۱۴مه: پورت دو لا شاپل کې یوه ټولنه کډوالو ته خواړه ورکوي. کرېډېټ: مهدي شبیل
د مهاجر کمپونو اوسېدونکي مېرمنې له بنيادي نظافتي امکاناتو له کمښت څخه شکايت کوي