همجنس غوښتونکی

د ارشیف انځور: رویټرز
آرشيف انځور
رفیوج انجمن غواړي له همجنس غوښتونکو کډوالو سره د مهاجرت د مرکې په وخت کې حاضر وی، کډوال نیوز