هنګري

د هنګري حکومت د ناقانونه مهاجرو سره د مرستي مخنيوی غواړي