ويکتور اوربان

په هنګري کي سياستوال په ښکاره د مهاجرت ضد خبري کوي
د هنګري حکومت د ناقانونه مهاجرو سره د مرستي مخنيوی غواړي