کارموندنه

آلمان د بهرني مسلکي کارګرو د جلب له پاره ځانګړی قانون جوړ کړی  Photo: picture-alliance/dpa/O. Berg
آرشيف انځور