کاله

کالې کې چې شاوخوا ۱۰۰۰ کډوال ژوند کوي واوره وري.انځور: care 4 calais
آرشیف: یو تن کډوال کاله کې د اروتونل تمځای ته نږدې له فلزي خنډو څخه د تیریدو پر مهال. انځور:پیکچر الیانس
د یو کډوال انځور په کالي کي : کډوال نیوز/مهدی شبیل
کډوال د کالې په سیمه کې، ٢٠١٨. کړیډیټ: مهدی شبیل
ویروتییر کمپ کې ډېر کډوال له ایران او یا افریقایي هیوادونو سره تړاو لري. کرېډېټ: مهدي شبیل
په کاله کې د کډوالو یو کمپ،  د ۲۰۱۸ جنوری میاشت. مهدی شبیل
د کالې ښار د فرانسې په شمالي سیمه کې موقعیت لري، مهدي شبیل