کرکه

له آرشیف څخه: کډوال د سلوانیا او اتریش په سرحد کې، سرجان زیفولوفیک، رویترز