کورني مهاجر

په افغانستان کي دننه هم زيات کسان بيځايه دي
په کندوز کي داخلي مهاجر | Photo: EPA/JAWED KARGAR
په کابل کي داخلي مهاجر  Copyright: Paula Bronstein for Human Rights Watch
په افغانستان کي بېځايه سوې کورنۍ / آرشيف انځور
آرشيف انځور
زيات اروپايان د کورني مهاجرو په هکله زیات اندېښمن دي.
په افغانستان کي زيات شمېر کورني مهاجر سته