د اروپا پېژندنه

آلمان کي د ځانګړو شرايطو پوره کولو په صورت کي غبرګ تابعيت هم ممکن دی.
تر اوسه په سلونو مېرمنو د دغې پروژې په مرسته بايسکل چلولو زده کړي
د څېړنې پايلو ښودلې چي ښځينه قاضياني زياتي قبولۍ ورکوي.
کډوال په روغتون کی انتظار باسی، کریدیټ: کډوال نیوز
زاندرا واکا وايي چي د مهاجرو هر داستان په زړه پوري دی
د تابعيت ترلاسه کولو اصول په بيلو هيوادونو کي بېل اصول لري.
۲۰۱۹: کډوال د پاریس په شمالي سیمه کې. کرېډېټ: کډوال نیوز
په اروپا کي د تابعيت ترلاسه کولو شرايط او  اصول بېل دي
په آلمان کي د مهاجرو د ادغام موضوع زياته مطرح کيږي
د مهاجرت او مدغمېدو په برخه کي د آلماني بڼسټ د کارپوهانو شورا
کرېډېټ: پیکسابای
د بيا ځای پر ځای کولو پروګرام زيات بشردوستانه بلل کيږي.